วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
            เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอันนี้
            1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
            2.อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
            3.อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
            5.บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
            6.วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
            7.ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
            8.ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            9.ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
            10.ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            11.ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            12.ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน
           หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมายความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
            หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
            หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
            หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
            หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
            หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
            หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
            หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-Book)
            หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
            หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน
     ·วิธีสอน :  เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
     ·เนื้อหาบทเรียน :  เนื้อหาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
     · เครื่องมือกำกับการเรียนรู้ : ความซื่อสัตย์(integrity)


กิจกรรมการเรียนการสอน
   1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
    2.เทคนิควิธีสอน
          2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
          2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
          2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
            -    การซักถาม
            -    การอภิปราย
            -    การทำแบบฝึกหัด
            -    การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง
            -    ความมีเหตุผล
            -    ความพอประมาณ
            -    ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
            -    เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
            -    เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน 


ลักษณะที่พึงประสงค์
            ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น
   -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
   -  มีความคิดสร้างสรรค์
   -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้
     1.  ห้องสมุด
     2. อินเตอร์เน็ต
     3. เอกสารประกอบการสอน
     4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
     5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
     6.ชุมชนท้องถิ่น

ความซื่อสัตย์ (integriry)
     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
     การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
     หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
     ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
     ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
     ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
     ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
     นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
   1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
   2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
   3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
   4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
   5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
   6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
   7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
   8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
   9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
  10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม23 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อคออกแบบสวยครับเนื้อหา ข้าง ๆ ก็น่าสนใจครับภาพรวมถือว่าดีครับ

  ตอบลบ
 2. ออกแบบสวยคะ ทั้งเนื้อหา วีดีโอ รูปภาพ ครบองค์ประกอบ จัดได้ลงตัวมากคะ โดยรวมออกมาสวย และก็ขอให้มีการอัพเดทอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกสวยค่ะ สีตัวอักษรกับพื้นหลังเข้ากันได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 4. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ ตกแต่งได้สวยงามค่ะ

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกน่ารักดี เนื้อหาครบถ้วยสีสันสวยงาม ดูน่าสนใจ จัดองประกอบโดยรวมดีมาก

  ตอบลบ
 6. บล๊อกสวยดีนะค่ะ หัวบล๊อกก็สวยค่ะตัวหนังสืออ่านง่ายดีไม่แสบตาองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์รวมๆแล้วดูดีค่ะ

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกดูเรียบง่าย แต่สวย ตรงเนื้อหาดูน่าสนใจ ตัวหนังสือมีสีสันน่าอ่าน มีเส้นคั่น ทำให้ไม่เบื่อง่าย ด้านข้างมีวิดีโอ รูปภาพ ข้อความจัด ตกแต่งได้สวยงาม โดยรวม สวยงาม ^^

  ตอบลบ
 8. บล็อกสวยงามมากเลยน่ะ มีเนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วน หัวบล็อกก็ออกแบบได้สวยงาน มีคลิปวีดีโอที่หลากหลายชวนรับชม และยังมีการแทรกรูปภาพที่สวยงานมาปะปนอยู่ในเนื้อหาทำให้เนื้อหาน่าอ่านยิ่งขึ้น และมีการใส่สีตัวอักษรให้หลานหลายทำให้ง่านต่อการอ่านและทำให้ดูสวยงานอีกด้วย

  ตอบลบ
 9. sหัวบล็อกทำได้น่ารักมากตัวหนังสือดูโดดเด่นน่าสนใจดีในส่วนของเนื้อหาอ่านง่ายสาบตาตัวหนังสือเดนชัดดีพื้นหลังเรียบๆแต่สวยดีค่ะโดยรวมแล้วดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกออแบบได้สวยงามมาก โดนเด่นสะดุดตา เนื้อหามีมากพอสมควร
  ตัวหนังสือตัวใหญ่มากดูแล้วอ่านง่าย และมีสีสันสวยงาม พื้นหลังก็สวยงาม
  โดยรวมแล้วดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 11. เริ่มที่หัวบล็อกเลยโดยรวมแล้วดูสวยดีแต่น่าจะทำให้น่าดึงดูดตามากกว่านี้มองแล้วแข็งกระด้างเกินไปแล้วก็รูปการ์ตูนใส่ทำไม55555น่าจะเป็นรูปที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนจะดีมากส่วนเนื้อหาครบถ้วนไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปมีการจัดเรียงได้สวยมากการจัดตัวหนังสือเป็นระเบียบดีแต่สีตัวอักษรควรเยอะมากกว่านี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้มากกว่านี้เพื่อดึงดูดตาผู้อ่านให้น่าสนใจมากกว่านี้มีการใส่ที่ขั้นข้อความทำให้อ่านแล้วไม่เบื่อตาดีทำให้ได้พักสายตาส่วนวีดีโอเยอะดีเนื้อหาเยอะมากสามารถทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะเลยจัดเรียงวีดีโอได้เหมาะสมบล็อกนี้โดยรวมๆแล้วสมบูรณ์ค่ะแค่ปรับนิดหน่อยก็จะสมบูรณ์มาก

  ตอบลบ
 12. สวัสดีคะ เตย หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากคะ ในส่วนของเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดีคะมีสีสันสวยงามอ่านแล้วทำให้ไม่น่าเบื่อดีคะ ส่วนของคลิปวิดีโออยู่ในส่วนเข้ากับเนื้อหาและก็มีความหลากหลายคะจัดองค์ประกอบได็เท่ากันทั้งซ้าย ขวาเหมาะสมกันดีคะ โดยรวมดีแล้วคะ ขอให้รักษาคุณภาพของงานอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

  ตอบลบ
 13. จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ แต่ตัวหนังสือกับสีพื้นหลังใหล้เคียงกัน แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร เนื้อหาอ่านง่าย องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำ

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะ เตย เริ่มจากหัวบล็อกก่อนนะค่ะ หัวบล็อกสวยค่ะ พื้นหัวบล็อกกับตัวหนังสือตัดกันได้ดี ทไให้อ่านง่ายขึ้น เนื้อหาครบค่ะ มีสีสันที่สวย อ่านแล้วสบายตา ไม่ตายตาค่ะ การจกแต่งทั่วไปสวยค่ะ วีดิโอและรูปภาพด้านข้างเข้ากลับเนื้อหาได้ดี พื้นหลัง มีสีสันที่เรียบง่าย ดูไม่ลายตา อ่านง่าย สรุป สวยค่ะ

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะ เตย จากที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้มาอยู่หลายครั้งได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆขึ้นมาทุกครั้งเลยนะคะ เริ่มจากหัวบล็อกนนะคะดูแลวสวยงามมากค่ะ สีพื้นหลังก็เข้ากันมาก เนื้อหาตัวหนังสือก็อ่่านง่ายดูสบายตาดีค่ะ วีดีโอต่างๆก็แปลกใหม่ดีนะคะ โดยรวมถือว่าดีมากๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 16. สวัสดีคะ! เริ่มจากหัวบล็อกตัวหนังสวยคะ การจัดเรียงขนาดหัวหนังสือเล็กใหญ่ ใช้ได้เลย ในส่วนของเนื้อหาครบถ้วน ตัวนังสืออ่านออกชัดเจน การไล่สีตัวหนังสือใช้ได้เลยคะ คลิปวิดิโอที่น้ำมาประกอบเนื้อหา น่าสนใจมากเลย รวม ๆ แล้วโอเค

  ตอบลบ
 17. สวัสดีครับคุณ อินธิรา นาโสม
  คอมเม้นมีดังนี้ครับ
  1 .หน้าปก มีความสวยงามมากครับ ถือว่ามีฝือมือในการใช้งานโปรแกรมเป็นอย่างดีครับ ทำได้ดีครับ
  2. พ้นหลังสวย ง่ายๆ สบายตาดี ดึงดูดให้อยากอ่านได้ดีครับผม
  3.ตัวหนังสือดูง่ายครับ ถือว่าอ่านออก
  4.ลิ้ง Youtube เยอะ เนื้อหาเยอะมากครับ ทำได้ดีครับ
  ##สรุป ถือว่าทำได้เยี่ยมเลยที่เดียว ข้อให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ

  ตอบลบ
 18. เริ่มจากหัวบล็อกเลยน่ะเตย หัวบล็อกสวยดีจร้า ดูเหมือนเรียบๆแต่เด่นดี ส่วนรูปในหัวบล็อกเค้าว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น่ะแต่มองโดยรวมก้อโอเคจร้า เนื้อหาที่นำมาใส่ในบล็อกก้อไม่ค่อยมากเท่าที่ควร รูปภาพที่นำมาก้อจัดเรียงได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของอาจารย์ คลิบวิดิโอก้อน่าสนใจดีจร้า องค์ประกอบโดยรวมถือว่าโอเคจร้า

  ตอบลบ
 19. สำหรับหัวบล๊อกนะ ทำได้สวยน่ารักดี พื้นหลัง กับสกีนหลังดูเข้ากัน สีดำกับดอกไม้ ตัวหนังสือตัวใหญ่ สีขาวเด่นชัดตัดกับสีดำ ทำให้อ่านง่าย สบายตา โดยรวมแล้วดีมาก วิดีโอ เยอะดี รูปภาพ เข้ากับเนื้อหา เนื้อหาข้อมูล ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ถือว่าโอเค จ๊ะ

  ตอบลบ
 20. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ อันดับเเรกเลยน่ะ หัวบล็อกคับ ก็ ใช้ได้น่ะคับดูไม่ยุ่งยากดี ตัวหนังสือก็จักได้สวยงาม ดูพอดีตาน่ะคับ ตัวหนังสือดูชัดเจนดี สบายตา เหมาะสมกับพื้นหลัง แถบด้านข้างของทั้งสองฝั่งดูครบถ้วนดี สม่ำเสมอกัน ใช้ได้เลยคับ เนื้อหาก็ไกล้เคียงกับเนื้อเรื่อง ภาพรวมทั้งหมดเลย เอาไป 8.5 เต็ม 10 เลย คับผม

  ตอบลบ
 21. สวัสดีจ้า อย่างแรก หัวบล๊อกนะ มีการตกแต่งที่ดี น่ารัก แปลกตา ตัวหนังสืออ่านง่าย ชัดเจน สบายตา ทำให้การอ่านไม่น่าเบื่อ พื้นหลังสวย การใส่เนื้อหาและวีด๊โอ รูปภาพต่างๆ เหมาะสมกับงานคะ่ ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไ้ด้ดี สวยคะ

  ตอบลบ